<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="viewport" content="width=display-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0,"> <meta name="description" content="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni"> <title>04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni</title> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,300italic,400italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic' rel='stylesheet' type='text/css'> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,300,600,700' rel='stylesheet' type='text/css'> <style type="text/css"> /* Reset */ body { margin: 0px; padding: 0px; } span.preheader { display: none !important; } /* Responsive */ @media only screen and (max-width:640px) { /* Tables parameters: width, alignment, padding */ table[class=scale] { width: 100% !important; } table[class=scale2] { width: 100% !important; text-align: center; } table[class=scale-center-both] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-left: 20px !important; padding-right: 20px !important; } table[class=scale-center-bottom] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-bottom: 12px !important; } table[class=margin-center] { margin: auto !important; } table[class=hide] { display: none !important; } /* Td */ td[class=scale-center-both] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-left: 20px !important; padding-right: 20px !important; } td[class=scale-center-both-image] { width: 100% !important; text-align: center !important; } td[class=scale-center-left] { width: 100% !important; text-align: right !important; } td[class=scale-center-bottom] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-bottom: 24px !important; } td[class=scale-center-bottom-both] { width: 100% !important; text-align: center !important; padding-bottom: 12px !important; padding-left: 20px !important; padding-right: 20px !important; } td[class=bottom12] { padding-bottom: 12px !important; } td[class=bottom19] { padding-bottom: 19px !important; } td[class=bottom21] { padding-bottom: 21px !important; } td[class=height4] { height: 4px !important; font-size: 1px !important; } /* Img */ img[class="scale"] { width: 90% !important; } img[class="reset"] { width: 100% !important; } } </style> </head> <body bgcolor="#fcf99b" data-modulecolor="#fcf99b" data-textcolor="#444444" data-linkcolor="#000000" data-butoncolor="#1888e4" data-butonyazicolor="#FFFFFF" data-ustbilgicolor="#ffffff" data-ustbilgiyazicolor="#fcf99b" data-ustbilgilinkcolor="#3d7530" data-altbilgicolor="#1888e4" data-altbilgiyazicolor="#FFFFFF" data-altbilgilinkcolor="#1b1a3c" data-cizgicolor="#557777" data-sosyalcolor="#1888e4" data-simgecolor="light" data-simgesekil="round" data-sosyalaktif="" style="background-color:#fcf99b" data-preheader="" data-bultendili="tr-TR"><table data-id="2" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="ustbilgi" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td style="font-size: 1px;" height="15">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale" width="265" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_probold', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 30px; color: #444444;" class="scale-center-bottom-both"> <a rel="shadowbox[Mixed]" style="text-decoration: none; color: rgb(61, 117, 48);" href="https://polenekoloji.org"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/polen400x400jpg8e78e2.jpg" style="width:200px;" id="resim0" class="" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" width="200"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="scale" width="265" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 30px; color: rgb(252, 249, 155);" class="scale-center-both summernote-air ustbilgi_yazi" align="right"><p><span></span><span></span><span style="font-size: 24px;"></span><span style="font-size: 24px;"></span><span style="font-size: 24px;"></span><font color="#3984C6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 24px;"></span></span></font></p><p><font color="#3984C6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span style="font-size: 24px;">Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni</span></b></span></font></p><p><font color="#3984C6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 18px;">Nisan&nbsp; 2020 | Say1: 1</span></span></font></p><p><font color="#3984C6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 18px;"></span><font color="#CE0000"><i>3-5 aa meselesi...</i></font><br></span></font></p></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="15">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="31" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="42" bgcolor="#fcf99b"> <hr class="cizgirenk" style="border-top: 1px solid rgb(85, 119, 119);"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="15" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale-center-both" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="21">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(68, 68, 68);"><p><span style="font-size: 18px;">Polen Ekoloji ayl1k blteni yola 1k1yor!</span></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="16" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale-center-both" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);"><p>Mart ay1ndan itibaren dnya bahar1 beklemeye odaklanm1_ken COVID-19 bir pandemiye dn_erek insanlar1 kar_1lad1. Kresel kapitalizm bir yandan hayvanlar1n doal ya_am alanlar1n1 yok ederken ve insanlar1n ya_am alanlar1n1 ve biimlerini dei_tirirken dier yandan iktidarlar ve ana ak1m medya da halk1n tm bu olan bitene dair haber alma zgrln yok ediyordu.<br><br>Bir yandan da iklim krizinin sonucu olarak gelen s1cakl1k art1_lar1 ve iklim felaketleriyle tm dnyada ekosistemler ve g1da retimi bozulmakta, grlmedik boyutlarda orman yang1nlar1 1kmakta; deniz seviyesinin ykselmesiyle k1y1 topluluklar1n1 tehdit etmekte ve bula_1c1 hastal1klar1n yay1lmas1 iin uygun ko_ullar yaratmaya devam etmektedir. Peki gncel salg1n kar_1s1nda hkmetler, dnya tekelleri ve dier _irketler ne yapmaktad1r? Nisan ay1 ile birlikte halk1n evden 1kamamas1n1, 1kan1n da sadece ekmeinin derdine d_mesini f1rsat bilen yeryz talanc1lar1 elbette bundan nas1l yararlanaca1n1 ve sessiz sedas1z talan1 nas1l srdreceklerini d_nmekteydiler. Her _eye ramen ekolojik y1k1m1n olduu blgedeki yre halklar1 ve ekoloji rgtleri direnerek yeryzn ve doay1 korumak iin mcadele ediyorlar, susmuyorlar, susmayacaklar da! <br><br>Kritik bir e_ikteyiz. Kar_1 kar_1ya olduumuz riskler sadece kresel salg1nlar, al1k, k1tl1k, yoksulluk, i_sizlik, iklim krizi, susuz kentler deil, sermaye dzeninin tm bunlar1 bize boyun edirmek iin kullanacak olmas1d1r. Hibirimiz bu tehdit alt1nda mutlak bir aresizlii devam ettiremeyiz. Halen sren ve devam edecek olan ekoloji mcadelelerini, Polen Ekoloji Kolektifi olarak halk1n haber alma zgrln salamak ve mcadelelere katk1 sunmak amac1yla ayl1k ekoloji haber raporu ve bltenleri olarak sunaca1m1z1 bildirmek isteriz.<br><br>Polen Ekoloji olarak 1 May1s ta dediimiz gibi;<br><br><i>Yabanc1 b1rak1ld11m1z emeimizi sermaye parazitinden zgrle_tirirsek yzmz greceiz birbirimizin. Ekolojik bir mcadele i_te bu zgrlk mcadelesidir, yuvam1za bir balta daha vurulmas1n ve o baltay1 tutan elleri tarihin plne atal1m diye. rgtlenerek kazanaca1z.<br><br>Ya_as1n Ekoloji Mcadelemiz!</i></p><p><i><br></i></p><p>Ulusal ve yerel bas1nda yapt11m1z taramayla bir araya getirdiimiz haberlerden olu_an bltenimizi nmzdeki ay inforgrafik ve istatistik bilgileriyle glendireceiz. Bltenimizde bu ay dikkate deer 52 habere yer veriyoruz. Bltenimizle ilgili soru, gr_ ve nerileriniz iin bize mailimiz ve twitter hesab1m1z zerinde ula_abilirsiniz. 0yi okumalar diliyoruz.<br></p></td> </tr> <tr><td height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="31" class="ui-droppable" style="opacity: 1;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="42" bgcolor="#fcf99b"> <hr class="cizgirenk" style="border-top: 1px solid rgb(85, 119, 119);"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/ilisujpeg2de8b2.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim1" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Su Seviyesi 100 Metreye Ula_t1</b><br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Batman Il1su Baraj1 Hidroelektrik Santrali nde (HES) tutulan su miktar1ndaki art1_la birlikte Batman 1n tarihi antik kenti Hasankeyf te de sular ykselmeye ba_lad1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">1 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://batmanpusula.com/haber/17702/ilisu-barajinda-su-seviyesi-100-metreye-ulasti.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Batman Pusula Gazetesi</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/15791668650061217748700pngffe340.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim2" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Karantinay1 Doa Yamas1 0in F1rsata evirdiler</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Bursa Kirazl1yayla ve Barc1nl1 kylerinde flotasyon(maden zenginle_tirme) tesisi kurmak isteyen Lbnanl1 maden _irketinin aa k1y1m1na kar_1 yre halk1n1n ba_latt11 nbet eylemi sonu verdi. Meyra _irketinin yredeki faaliyetleri 15 gn sreyle durduruldu.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">1 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://yeniyasamgazetesi1.com/kirazliyayla-halki-direniyor/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Yeni Ya_am</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/142995_koykaristijpgf7c52f.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim3" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>aycuma da Neden Sondaj Yap1ld1?</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>aycuma n1n ay1r Ky'nde, doal sit olarak koruma alt1nda bulunan ay1r Maaras1 n1n tam stnde, kendilerinin Blent Ecevit niversitesi'nden geldiini syleyen _ah1slar taraf1ndan sondaj al1_mas1 yap1lmas1 kylleri ayaa kald1rd1.&nbsp; Ky muhtar1n1n dahi bilgisi olmadan yap1lan i_leme kyller mdahale edince olay yerine Jandarma ekipleri geldi. Daha nceden bir firma taraf1ndan ta_oca1 yap1lmas1 planlanan alanda yap1lan al1_ma kylleri isyan ettirdi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">2 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.pusulagazetesi.com.tr/millet-can-derdinde-bunlar-sondaj-derdinde-142995-haberler.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Pusula Gazetesi</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/ibbmegaprojeyekarsiikincidavayiactiplandegisikligiiptaledilsin7095175jpg290e97.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim4" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Plan Dei_iklii 0ptal Edilsin</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>0BB, Kanal 0stanbul projesi iin verilen 'ED Olumlu' karar1na kar_1 at11 davan1n ard1ndan mega proje iin haz1rlanan evre Plan1 Dei_ikliini yarg1ya ta_1d1. Dilekede hukuki gereke _yle a1kland1: "Davaya konu plan dei_iklii i_lemi a1ka hukuka ayk1r1d1r. Davaya konu plan dei_iklii i_lemi uyguland11 takdirde 0stanbul ve lkemiz iin telafisi g ve imkans1z zararlar1n doumuna yol aacakt1r."</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">2 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/ibb-mega-projeye-karsi-ikinci-davayi-acti-plan-degisikligi-iptal-edilsin-294323" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/159253jpgace7dd.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim5" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>HES ^irketi de Koronay1 F1rsat Bildi</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>2015'te HES iin _antiye kurma al1_malar1na ba_layan Erar1 Elektromekanik Enerji San. ve Tic. Ltd. ^irketi Artvin Yusufeli'de kyllerin tepkisi nedeniyle 6 y1ld1r yapamad11 HES projesini, kyllerin koronavirs nedeniyle sokaa 1kamamas1n1 f1rsat bilerek ba_latt1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">2 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.evrensel.net/haber/401070/artvinde-hes-sirketi-insaat-icin-koronavirus-salginini-firsat-bildi" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Evrensel</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/159371jpg134380.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim6" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>900 Bin Y1ll1k Hyn Kmr Oca1 Yap1lmas1na 0stinaf da 0zin Vermedi</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Konya n1n Ilg1n ilesinde birinci derece arkeolojik sit korumalar1 bulunan hyklerin koruma derecesi Ciner Grubuna ait Ilg1n Termik Santraline kmr elde etmek iin 3. dereceye d_rlm_t. Hyklerin derecesinin d_rlmesine kar_1 Ekoloji Kolektifi, Kltr Bakanl11na kar_1 dava at1. <br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">4 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.evrensel.net/haber/401263/konyada-uc-hoyugun-komur-ocagi-yapilmasina-istinaftan-da-onay-yok" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Evrensel</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/asdadsdasdsadpng724475.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim7" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>0klimi Deil, Sistemi Dei_tirin </b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>0klim krizine kar_1 acil ve somut nlemler al1nmas1 talebiyle rgtlenen 5. Kresel 0klim Grevi salg1n nedeniyle dijital platformda yap1ld1. Fridays for Future) hareketinin ve S1f1r Gelecek'in ar1s1yla Trkiye'nin ilk dijital iklim grevinde bir araya gelen iklim aktivistleri taleplerini s1ralad1.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">4 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/iklimi-degil-sistemi-degistirin-294656" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/sdfsdfsafasdasdpnge44c3b.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim8" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Zonguldak'ta 0hmalin 0tiraf1 </b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Salg1n nedeniyle 30 byk_ehire ek olarak Zonguldak'a da giri_ 1k1_ yasa1 getirildi. Termik santrallar ve maden ku_atmas1 alt1ndaki kentte kanser ve KOAH gibi solunum yolu hastal1klar1n1n oran1n1n ykseklii ile kent sakinlerinin de y1llard1r zehirlendii kabullenilmi_ oldu!</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">5 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/yasakta-gec-kalindi-onlem-hic-alinmadi-294817" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/externalcontentduckduckgocomjpegc5f8cb.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim9" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>0halelere Tepki! </b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Virs salg1n1na ramen maden ve enerji _irketlerinin doaya ve ya_am&nbsp; evde kal ar1lar1na ramen _irketlerin doay1 katletmeden geri durmad1klar1n1 belirten Ordu evre Dernei ile Fatsa Doa ve evre Dernei 'ihaleler iptal edilmeli" ar1s1yla imza kampanyas1 ba_latt1.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">6 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/cevre-derneklerinden-imza-kampanyasi-koronadan-olmazsa-siyanurden-olecegiz-294935" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/loc3a7e1586159126568800x400jpg00e49f.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim10" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Sar1 Yazmal1lar Kazand1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>LO Vadisi'nde OR-YA Enerji A.^. taraf1ndan yap1lmas1 planlanan Cide HES projesi iin verilen 'ED olumlu' karar1 yurtta_lar1n at11 dava sonucu Kastamonu 0dare Mahkemesi taraf1ndan ikinci kez iptal edildi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">6 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://yesilgazete.org/blog/2020/04/06/sari-yazmalilar-kazandi-loc-vadisinde-hese-ikinci-kez-iptal-karari/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Ye_il Gazete</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/20200406avcidansamsunluvekillerecagri64046849e2a697d54fa0844f25jpg3bac3f.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim11" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Avc1 dan Vekillere Santral ar1s1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Samsun'un ar_amba ilesi Eercili mahallesine Oltan Kleolu Enerji taraf1ndan yap1m1 devam eden biyoktle enerji santrali konusunda iki ayr1 yrtmeyi durdurma karar1 verildi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">6 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.samsunokur.com/haber/1428/avcidan-samsunlu-vekillere-cagri.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Samsun Okur</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/kapak_193120jpg50212d.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim12" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Nide de Kyller 2.Cevher Tesisine 0tiraz Etti</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Nide'de alt1n 1karma tesisindeki havuzun patlad11 ve siyanrn topraa kar1_t11 iddialar1 zerine a1lan davalar srerken Gm_ta_ A^ taraf1ndan ikincisi yap1lmak istenen cevher tesisi projesine "ED olumlu" karar1 verildi. Verilmesi zerine kyller 400 imza topland1 Uluk1_la'ya bal1 Tepeky'n sakinleri, topraklar1n1n ve sular1n1n siyanr nedeniyle kirlendiini belirterek yap1lmak istenen ikinci tesis iin Aksaray idare Mahkemesi'ne 400 imza ve 4 bin evrak ile itiraz etti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">7 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/nigdede-ikinci-cevher-tesisine-onay-koyluler-itiraz-etti-1731605" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Cumhuriyet</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/cevrecilerdenbuyuktepkiucaklarisatamazsinizjpg0bcc5a.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim13" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Yang1n Sndrme Uaklar1 Sat1l1yor</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>THK n1n orman yang1nlar1nda kullan1lan 11 ua1n1n sat1_ ihalesi evrecilerin byk tepkisini ekti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">7 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.anhaberajansi.com.tr/cevrecilerden-buyuk-tepki-yangin-sondurme-ucaklarini-satamazsiniz/1664/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">AN-HA</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/kapak_193120jpg50212d.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim14" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Koza, Zehir Saacak!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Trkiye koronavirsle sava_1rken TMSF ynetimindeki Koza Alt1n 0_letmeleri, Eski_ehir Sivrihisar da ya_am alanlar1n1n yak1n1na siyanrl ikinci at1k depolama tesisi yap1lmas1 iin harekete geti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">7 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayyim-altin-pesinde-1731604" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Cumhuriyet</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/dfhfgdhdfggpng09117b.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim15" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Orman Yang1n1 Sryor</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Ukrayna da ernobil Nkleer Facias1 n1n ya_and11 blgede 1kan orman yang1n1n1 sndrme al1_malar1 nc gnnde devam ediyor. 20 hektarl1k alanda yang1n 1kt11 ve yang1n sndrme al1_malar1n1n devam ettii belirtildi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">7 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/cernobil-deki-yangin-sonduruldu-296400" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/externalcontentduckducasdaskgocomjpeg01706c.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim16" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Ala_ehir de Kazanan zm Oldu</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Jeotermal Enerji Santrallar1 (JES) nedeniyle byk tehdit alt1nda olan Manisa'n1n Ala_ehir ilesinde Manisa 2. 0dare Mahkemesi, ke_if ve bilirki_i raporundan nce 'yrtmeyi durdurma' karar1 verdi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">7 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/alasehir-de-kazanan-uzum-oldu-295231" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/hjkghghpng020cac.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim17" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Jeotermalciler Usulszlkte, Kyller Direni_te Kararl1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Ayd1n'1n Beyky ve Kuyucular mahallelerinde Karadeniz Elektrik retim A.^ (KARKEY) taraf1ndan a1lmak istenen JES'e kar_1 blge halk1 mcadelesini srdryor. evresel Etki Deerlendirme (ED) sreci tamamlanmadan, KARKEY taraf1ndan kaak sondaj amak zere ba_lat1lan al1_maya blge halk1 byk tepki gsterirken, Efeler Belediyesi de _irketin gerekli belgeleri olmamas1 gerekesiyle al1_malar1n1 durdurdu.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">8 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/jeotermalciler-usulsuzlukte-koyluler-direniste-kararli-295205" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/externalcontentduckducasdaskgocomjpeg01706c.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim18" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Acarkent te Villa Ruhsatlar1na 0ptal!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Beykoz da 2 milyon m2'lik zel orman alan1n1n neredeyse tamam1n1 yutarak in_a edilen ve Acarkent olarak an1lan villalara ait yap1 ruhsatlar1 ile ilgili y1llar sonra iptal karar1 geldi. Mimarlar Odas1'n1n at11 30 y1ll1k dava sona erdi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">8 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.gercekgundem.com/guncel/171897/2-milyon-metrekare-ormani-yok-eden-acarkent-villalarinin-ruhsatlari-iptal-edildi" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Gerek Gndem</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/96ibszmalkwsagehv4diqwjpge03f45.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim19" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Mula da 0zinsiz Kesilen Aalar</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Mula'n1n Milas ilesinde 440 zeytin aac1n1 kesen firma ile 160 zeytin aac1n1 kestii belirlen vatanda_a toplam 110 bin lira para cezas1 verildi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">9 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.ntv.com.tr/turkiye/kesilen-600-zeytin-agaci-icin-110-bin-lira-ceza,Oq4GScuEZ0eAXJ-_NdKOZg" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">NTV</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/externalcontentduckduckasdagocomjpeg638029.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim20" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Kyleri Sular Alt1nda B1rakacak Projeye Onay</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>0stanbul'un ^ile ilesi ile Kocaeli'nin Kand1ra ilesi aras1nda yap1lmas1 planlanan Sungurlu Baraj1 ve HES projesine&nbsp;evre&nbsp;ve ^ehircilik Bakanl11ndan 'ED Olumlu' karar1 1kt1. Baraj1n yap1lmas1 durumunda iki ky sular alt1nda kalacak, 16 ky etkilenecek ve baraj in_aat1 s1ras1nda 34 bin 500 aa kesilecek.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">10 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/koyleri-sular-altinda-birakacak-projeye-onay-295732" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/kapak_161758jpg38a9fa.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim21" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Ormanlardan Elinizi ekin </b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Mula'n1n Ula ilesine bal1 1tl1k Mahallesi Ta_kesii Mevkiinde, Karabrtlen Orman 0_letme ^eflii taraf1ndan 30 hektar yeti_mi_ orman alan1 endstriyel plantasyon alan1 olarak belirlendi. 1tl1k ve Gkova halk1 14 ^ubat 2020 tarihinde sz konusu alanda kalabal1k bir etkinlik dzenlemi_ ve projeyi protesto etmi_ti. Damgalama i_lemine bir sre ara verilmesinden sonra getiimiz gnlerde i_lem h1zla tamamlanarak kesim ihalesi gerekle_tirildi ve orman alan1n1n giri_ine kesim sahas1 tabelalar1 ak1ld1. MUEP temsilcileri alana giderek kesimin durdurulmas1n1 istedi. Kesim alan1n1n giri_inde oksay1da jandarman1n olduu ve kesim alan1na giri_i engelledii grld.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">10 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/agaclarin-kesilmesini-savunan-muhtar-kesim-ihalesini-alan-kooperatifin-baskani-cikti-1732380" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Cumhuriyet</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/asfasdfpngf602ad.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim22" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Mahkeme Bilirki_iye Dur Dedi!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Samsun ar_amba Ovas1 na Oltan ve Kleolu Elektrik Ve Enerji retimi Ticaret Anonim ^irketi taraf1ndan kurulmak istenen Biyoktle Enerji Santral1 (BES) projesine verilen ED gerekli deildir karar1 iptal edildi. Mahkeme ara karar1nda talep ettii bilirki_i raporunu ise nesnel ve objektiflikten uzak olduu gerekesiyle reddetti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">11 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/taninmis-bilirkisilere-mahkeme-dur-dedi-295925" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/121294jpga07e9b.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim23" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Rant Salg1n1 H1z Kesmiyor</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>evre ve ^ehircilik Bakanl11. yarg1n1n Tuzla'da 0ller Bankas1 mlkiyetinde bulunan deniz k1y1s1ndaki 50 bin metrekarelik alan1n yap1la_maya a1lmas1na ili_kin iptal karar1n1 yok sayd1.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">12 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.evrensel.net/haber/401989/tuzlada-yapilasmaya-acilan-alanla-ilgili-yarginin-iptal-karari-yok-sayildi" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Evrensel</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/yangin696x404pngd06861.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim24" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Alevler, ernobil Santraline Yakla_t1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Ukrayna'da 34 y1l nce byk bir patlaman1n meydana geldii ernobil Nkleer Santrali'nin bulunduu blgede 10 gn nce ba_layan yang1n sndrlemedi. evredeki ormanl1k alan1 saran alevlerin santralin bulunduu yere yakla_t11 ve bunun byk tehlike yaratt11 belirtildi. llen radyasyon seviyesinin art1_1 belirtildi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">14 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://yeniozgurpolitika.net/yangin-cernobil-nukleer-santraline-yaklasti/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Yeni zgr Politika</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/ncvbcvbpng39dfb8.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim25" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Yarg1dan Ovay1 Koruyacak Karar</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Samsun, ar_amba&nbsp; Ovas1&nbsp; 1narl1k mevkiinde kurulmak istenen 'Tehlikesiz Geri Kazan1m Tesisi' iin verilen 'ED&nbsp; gerekli&nbsp; deildir' karar1 yarg1ya ta_1nd1. Bilirki_i raporu talep eden Samsun 3. 0dare Mahkemesi,&nbsp; haz1rlanan raporun objektiflikten uzak olduu gerekesiyle yeni bilirki_ilerin atanmas1na karar verdi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">14 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/bilirkisiler-yine-bilimsellikten-uzak-296329" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/zeytin1jpg23014a.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim26" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>'Zeytin czzam1' milyonlarca zeytin aac1n1 ldrebilir</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Korona virsyle bou_an Avrupa, bir yandan da 'bitkiler iin en zehir patojen' olarak bilinen Xylella fastidiosa isimli bakterinin neden olduu enfeksiyonla mcadele ediyor. 'Zeytin czzam1' olarak da an1lan ve 0talya'da _imdiden 1 milyon zeytin aac1n1 kurutan bakterinin, 0spanya ve Yunanistan'a da yay1lmas1 riski var.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">14 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/04/14/avrupada-simdi-de-bakteri-salgini-zeytin-cuzzami-milyonlarca-zeytin-agacini-oldurebilir/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Gazete Duvar</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/159910jpgc9be26.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim27" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Salda Gl nde 0_ Makineleri</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Burdur milletvekilinin kurakl1k riski ve&nbsp; kirlilik bask1s1yla kar_1 kar_1ya olan Salda Gl'ndeki beyaz kumsala i_ makineleri ve dev kamyonlarla girilerek tahribat1n ba_lad11 yans1tmas1yla birlikte tepkiler 1 gibi byd. 12 Nisan'da salg1nla mcadele kapsam1nda Salda Gl k1y1s1na giri_lerin yasakland11 duyuruldu. 13 Nisan'da ise gl k1y1s1ndan gelen grntlerde beyaz adalar olarak an1lan kumunun ta_1nd11n1 belirtti.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">15 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.evrensel.net/haber/402177/koronavirus-gerekcesiyle-girisi-yasaklanan-salda-golunde-doga-katliami" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Evrensel</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/istanbul_da_sahra_hastanesi_icin_agac_katliami_h32602_a80cfjpgfb21fc.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim28" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>0stanbul da Samand1ra Sahra Hastanesi</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>0stanbul da Samand1ra Sahra Hastanesi'nin yap1m1na a1kland11 gibi nceden helikopter pisti olarak kullan1lan askeri alan1n bir k1sm1nda deil, orman1n bir paras1n1 da ierisine alacak _ekilde geni_letilerek ba_land1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">15 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.krttv.com.tr/gundem/istanbul-da-sahra-hastanesi-icin-agac-katliami-h32602.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">KRT TV</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/sdsdfpnga38713.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim29" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Tavas ta Zeytin Aalar1na Zarar Verilecek</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Denizli Avdan Ky nde Avdan Madencilik taraf1ndan kurulmas1 planlanan 300 MW l1k termik santralin ED raporu bakanl1ka kabul edildi. Denizli nin Tavas ilesi nde kurulmak istenen termik santral, yrede bulunan 50 bin civar1nda zeytin aac1na zarar verecei gerekesiyle protesto edildi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">17 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/denizli-avdan-termik-santrali-nin-ced-raporuna-tepki-297006" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/edfb88c6b538e2bd97f79a39550d65c0jpge0c830.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim30" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Samep ten Radyasyon Uyar1s1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Samsun evre Platformu (SAMEP) Szcs Mehmet zda ve Kimya Mhendisleri Odas1 Samsun ^ube Ba_kan1 Osman Nuri Pirgil, Ukrayna'da ernobil nkleer facias1n1n ya_and11 blgede 10 gn sonra sndrlen yang1n ile ilgili uyar1larda bulundu. Bas1n toplant1s1 dzenleyen zda ve Pirgil, radyasyon bulutlar1n1n Karadeniz Blgesi ne doru ilerlediine dikkati ekerek, lm yap1lmas1n1 talep etti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">18 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.hedefhalk.com/samsun-haber/samceptenradyasyon-uyarisi/1626909" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Hedef Halk</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/pilargeta0620x270jpg11dfd3.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim31" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Pilarget'e HES</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Arhavi ilesi Pilarget kyne planlanan HES iin _irketin _antiye kurma isteine ky sakinleri daha duyum al1r almaz youn tepki gstermeye ba_lad1lar.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">18 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://arhavizyon.com/hes-santiyesi-kurmak-icin-icin-korona-kurnazligi" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Arhavizyon</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/1243568jpg5057de.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim32" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>S1r Baraj1 nda Kirlilik Alarm1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Aksu nehrinin kirli sular1n1n s1r baraj1na dkld yerde biriken kirlilik tepkiye neden oldu. Kentte at1ksu ar1tma tesislerinin al1_t1r1lmad11 belirtildi. Sular1n ukurova ya kadar ula_abildiinden dolay1 tar1m alanlar1n1n&nbsp; bu su ile zehirlendii ifade edildi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">20 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.marasgundem.com.tr/kahramanmaras/kahramanmaras-sir-baraji-kirlilik-alarmi-veriyor-1483071h" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Mara_ Gndem</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/sdfsdfdfgpngd2080f.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim33" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>al1 HES e Kar_1 Protesto</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>CHP Bursa 0l Ba_kanl11, koronavirs salg1n1n1 f1rsata eviren anlay1_1n Bursa'da da yzn gsterdiini iddia etti. Nilfer al1'da yap1lmak istenen ve vatanda_lar1n evlerine kapand11 bu gnlerde yap1m1 sren&nbsp;hidroelektrik santral&nbsp;(HES) in_aat1na kar_1 halk ve CHP blge milletvekilleri toplanarak itiraz etti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">20 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://ekolojibirligi.org/bursa-nilufer-calida-yurttaslarin-hes-mucadelesi-suruyor/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Ekoloji Birlii</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/8eb36cf2d8644bde9967b9d55cd89455w_16_9_1587371247880x495jpegb4d4ec.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim34" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>0zinsiz Kimyasal Depolama Alan1!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Ceyport Tekirda Uluslararas1 Liman1'nda kurulmas1 planlanan likit tank iftlii projesi kapsam1ndaki kimyasal depolama alan1n1n temelleri henz idari izinler al1nmadan deniz k1y1s1nda at1ld1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">20 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tartisma-yaratti-fay-hattindaki-dolgu-alana-kimyasal-depo-5760453/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Szc</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/bakanlik_tarih_ve_saat_verdi_ec3762e73cdbfc3bd1aejpga0e931.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim35" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Serik Evde Sahil Talanda</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Antalya Serik ilesinde Kadriye ve Belek'te yap1lan imar plan1 dei_iklii ile orman yang1n ss, gnbirlik alan ve halk plaj1 niteliindeki arazilerin bir k1sm1n1 3 ayr1 otel iin yap1la_maya aan Kltr ve Turizm Bakanl11, itirazlar1 gzard1 ederek karantina gnlerinde sahilde dzenlemelere ba_lad1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">20 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.haberimizvar.net/haber-kadriye-ve-belek-sahiline-icra-ve-yikim-islemi-12870.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Haberimiz Var</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/guneysuda_bir_yandan_hes_diger_yandan_berlin_duvari_h12096jpg74803c.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim36" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Gneysu HES</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Rize' nin Gneysu 0lesi' ne bal1 Grgen Deresi zerinde yarg1ya ta_1nmas1na ramen al1_malar1na devam eden Bora Enerji, HES in_aat1 kapsam1nda yap1lan al1_malarla ykselen duvar Berlin duvar1n1n kenti ikiye bld gibi ky de adeta Kuzey ve Gney olarak ikiye bld.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">20 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.rizenabiz.com/rize/guneysu-da-bir-yandan-hes-diger-yandan-berlin-duvari-h12096.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Rize Nab1z</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/156577jpg11cadc.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim37" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Zeytinlik Alanda Jeotermale 0zin Yok!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Bal1kesir 1. 0dare Mahkemesi, Ayval1k Trkz kynde zeytinlik alanda yap1lmak istenen jeotermal sondajlar1 iin verilen&nbsp;  ED&nbsp;Gerekli Deildir  karar1n1&nbsp; iptal etti. <br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">21 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.evrensel.net/haber/402682/ayvaliklilari-sevindiren-jes-karari" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Evrensel</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/kapak_202712jpg02b892.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim38" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Data ^imdilik Kurtuldu</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Data n1n en k1ymetli yerlerinde bulunan 4 arazi, sessiz sedas1z TOK0'ye devredilmesine yarg1  dur dedi. CHP li Data Belediyesi nin devir i_leminin iptaline ynelik at11 davada mahkeme, arazilerin TOK0 taraf1ndan sat1ld11n1 an1msatarak  zerinde yap1la_maya gidilebilir. Telafisi g zararlar doabilecei a1kt1r ifadelerini kulland1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">21 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/datca-simdilik-kurtuldu-1734154" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Cumhuriyet</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/12hab1agacisuyuormanikorumakamaciyla9aydirnonetedevamedeneylemcileraciklamayapti750x563jpg5cb8f3.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim39" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Kaz Dalar1 nda Eylem Nbetine Tebli!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Alamos Gold'un alan1 terk etmemesi zerine 9 ayd1r blgede nbet eylemi srdrlyor. Orman Mdrl, Kazdalar1'nda 270 gndr nbet eylemini srdren direni_ilere teblide bulunarak virs nedeniyle alan1 bo_altmalar1n1 istedi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">22 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://yeniyasamgazetesi1.com/kazdaglarinda-nobet-eylemini-engelleme-girisimi/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Yeni Ya_am</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/sgdsvpngc5174a.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim40" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Dersim'de Ta_oca1 0stemiyoruz</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Uzun sredir baraj ve maden ocaklar1n1n doan1n tahribat1na kar1 mcadele eden Dersim halk1 _imdi de kum ve ta_ ocaklar1 ile kar_1 kar_1ya. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), sz konusu ta_ oca1n1n 5 y1ld1r ED raporu al1nmadan izin verildiini ne srd.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">23 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/dersim-de-tasocagi-istemiyoruz-297826" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/sazliderede_2_ced_surecine_tepki_bu_karar_bu_duyuru_neyin_nesi_h31954_b3aedpng92c595.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim41" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Sazl1dere de 2.ED Srecine Tepki</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Dnyada kendi kendini temizleyebilen 5 krfezden biri olan ve 144 e_it bal1k, 78 e_it ku_ tryle Gketepe Milli Park1 n1 bnyesinde bar1nd1ran Saros Krfezi ne yap1lmas1 planlanan FSRU Liman ve Boru Hatt1 Projesi ile ilgili ED olumlu karar1 Edirne 0dare Mahkemesi taraf1ndan iptal edilmi_ti. Davan1n Dan1_tay a temyize ta_1nmas1na kar_1n Dan1_tay karar1n1 beklemeyen Bakanl1k, projenin 2. ED srecini h1zl1ca ba_latt1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">24 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.medyakesan.com.tr/kesan/sazliderede-2-ced-surecine-tepki-bu-karar-bu-duyuru-neyin-nesi-h31954.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Medya Ke_an</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/vmvbcpng68884c.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim42" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Ayd1n'da 0zinsiz JES Sondaj Faaliyetlerine Kyller 0zin Vermedi</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Ayd1nl1lar1n jeotermal enerji santrallar1na (JES) kar_1 mcadelesi sryor. Salg1n1 f1rsat bilen jeotermal _irketleri ise hukuksuz _ekilde faaliyetlerini srdrmeye al1_1yor. Germencik ilesi s1n1rlar1 ierisinde Maren Enerji taraf1ndan kurulmas1 planlanan, faaliyetlerini srdren _irketi blge halk1 engelledi.<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">25 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/aydin-in-diger-virusu-jes-ler-298139" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/carpri1jpgf0a284.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim43" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Agonya Ovas1 Kurtuldu</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>anakkale Yenice ilesi, 1rp1lar ve Kovanc1 Ky mevkiinde planlanan "1rp1lar Kmrl Termik Santral1" hakk1nda evre ve ^ehircilik Bakanl11nca verilen "ED Olumlu" karar1n1n iptali iin a1lan davada Mahkeme karar1n1n iptaline karar verdi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">25 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.canakkalekalem.com/agonya-ovasi-kurtuldu/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">anakkale Kalem</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/kapak_041322jpg3a6834.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim44" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Heybeliada da Plaja Beton </b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Doal sit alan1 olan Heybeliada da Asaf Plaj1 na beton dklerek denizin doldurulduu ortaya 1kt1. Plaja yak1n aal1 mesire alan1nda da yap1la_ma olduu kaydedildi. 50 ton beton dklen Asaf Plaj1 ndaki al1_malar durdurulurken mesire alan1n1 kiralayan _irket ge de olsa geri ad1m att1.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">25 Nisan 2020 </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/heybeliadada-plaja-beton-1735031" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Cumhuriyet</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/nfghfpng38da74.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim45" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Trkiye nin Hibir Yerinde Nkleer Santral 0stemiyoruz</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Sinop Nkleer Kar_1t1 Platform taraf1ndan ernobil facias1n1n 34. y1l1 ile ilgili yap1lan a1klamada  Bir maske da1t1m1n1 ba_aramayan hkmet, nkleer santral kuramaz ve ynetemez. Trkiye nin hibir yerinde nkleer santral istemiyoruz denildi. A1klamada "^uras1 a1kt1r; kapitalist retim sistemi dei_medike bu krizleri ya_amaya devam edeceiz. Kapitalizmin yaratt11 ekolojik krizler derinle_tike, gelecek iin zm aray1_lar1 ekoloji politik perspektifte, kapitalizme kar_1 ya_am1n in_as1n1, dayan1_may1, toplumsal rgtlenmeyi salamaya zorunluyuz. Fiziksel mesafeyi korusak bile, sosyal mesafeyi yak1n tutal1m denildi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left">26 Nisan 2020<br></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.evrensel.net/haber/403114/sinop-nkp-turkiyenin-hicbir-yerinde-nukleer-santral-istemiyoruz" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Evrensel</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/jvpsfkiasvh7twunmluq76retjw8q7fo8flcmerbjpegf481f4.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim46" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Okluk Koyu ndan sonra s1ra Alavara da: Sit derecesi d_rld, yap1la_man1n n a1ld1</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Mula n1n Data 0lesi ne bal1 Alavara Koyu ad1 verilen alan1n sit derecesi d_rld. Karar dorultusunda turizm tesis alanlar1na izin verildi. 0lke karar1ndaki sz konusu dei_ikliklerle birlikte Alavara ya bungalov tipi yap1lar1n yap1lmas1n1n ve madencilik faaliyetinin n a1lm1_ oldu.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>27 Nisan 2020 </p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://amp.artigercek.com/haberler/okluk-koyu-ndan-sonra-sira-alavara-da-sit-derecesi-dusuruldu-yapilasmanin-onu-acildi" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Art1 Gerek</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/bmbnmpng066547.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim47" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>ED Sreci Ba_lad1 </b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Ayd1n'1n en bakir kalm1_ ilelerinden biri olan Karacasu'da 3 y1ld1r jeotermal enerji _irketlerine kar_1 devam eden tepkilere ramen Ataeymir Mahallesinde kurulmas1 planlanan JES iin evresel Etki Deerlendirmesi&nbsp;ED&nbsp;sreci ba_lad11 renildi. UNESCO Dnya Miras1 Listesine giren dnyaca nl Afrodisias Antik Kentinin bulunduu Karacasu, Ayd1n'1n dousunda en bakir kalm1_ tarihi kltrel zenginliinin yan1 s1ra doal tabiat gzellikleri ile dikkat ekiyor.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>27 Nisan 2020<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.aydinhedef.com.tr/jes-icin-ced-sureci-basladi-12206h.htm" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Ayd1n Hedef</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/hdfgdfdfgdpngbfeace.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim48" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Bey_ehir Gl Sahili ne Yeni Proje!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Trkiye'nin en byk tatl1 su gllerinden Bey_ehir Gl'nn evresi imara a1l1yor. Konya ve Isparta s1n1rlar1 iinde kalan 650 kilometrekare alana sahip Bey_ehir Gl'nde 188 hektarl1k bir turizm blgesi kurulacak. Gln Karaburun mevkisine; plaj, marina, kamping alan1, bungalovlar ve ad1r kampl1 tesisler yap1lacak.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>27 Nisan 2020 </p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/beysehir-golu-cevresi-imara-aciliyor-298410" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/rantyargidinlemiyor_1588066439jpegbfd7fd.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim49" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Rant Yarg1 Dinlemiyor</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Antalya Kemer'e bal1 gzde turizm merkezi Gynk'te denize s1f1r 1 as1rl1k arazilerine bakanl1k eliyle 'turizm' fonksiyonu kazand1r1lmak istenirken, aile at11 davay1 kazanmas1na ramen Kemer Kaymakaml11, yarg1 karar1 sonras1nda 'tahliye yaz1s1' gnderdi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>28 Nisan 2020<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.akdenizgercek.com.tr/haber/31392-rant-yargi-dinlemiyor?fbclid=IwAR3xMMpKIKiAJ-NE5jCPpOxglfgcPrzat7eUpuPmi8zyOAbfe_QzJH1AsvE" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Akdeniz Gerek</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/sondajjpg07e691.jpg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim50" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Jeotermal Tehdidi ldeniz de!</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>Dnyaca nl sahil ve plajlar1 bulunan Fethiye deki baz1 blgelerin jeotermal aramalara a1lmas1 tepki ekti. 6 sondaj kuyusunun 2 sinin ldeniz lagn ierisinde yer ald11na dikkat ekildi. Fethiye Ekolojik Ya_am Dernei her biri en az 10 bin metrekarelik alan1 kaplayan 6 adet sondaj kuyular1ndan, iki tanesinin ldeniz Plaj1 Lagn nnde arkeolojik sit ve 1. derece doal sit alan1 ierisinde, bir tanesinin Kayaky Mahallesi Souksu Plaj1 mevkiinde 1.derece doal sit alan1 ierisinde, bir tanesinin Delikliburun/Gemiler Sahili arkeolojik sit ve doal sit alan1 ierisinde, iki tanesinin de Darboaz Plaj1 kuzeyindeki Oyukba_1 Tepesi mevkiinde 1. derece doal sit alan1 ierisinde kald11n1 belirtti.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>28 Nisan 2020 </p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="http://www.halkinhabercisi.com/jeotermal-tehdidi-oludenizde-arkeolojik-sit-alaninda-sondaj-yapilacak" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Halk1n Habercisi</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="47" data-kategori="eticaret,fuar,yazilim_web,otomotiv,medya,lojistik,insaat,hizmet,guzellik,emlak,egitim" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px; opacity: 1;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/rantyargidinlemiyor_1588066439jpegbfd7fd.jpeg" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim51" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Doa Mermer Ocaklar1na Heba Edilmesin</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>0brad1 0lesi Yard1mla_ma Dernei nden Ali Erkan ve Derelerin Karde_lii Akdeniz Platformu Szcs Mimar Birsen Tanyeri ortak a1klamayla  Alt1nbe_ik Maaras1, Manavgat ^elalesi, Oymap1nar Baraj1 n1 besleyen su kaynaklar1 ve kardelenler mermer ocaklar1n1n tehdidi alt1nda! diyerek, ocaklar1n ruhsatlar1n1n iptalini istedi.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>28 Nisan 2020<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.birgun.net/haber/doga-mermer-ocaklari-icin-heba-edilmesin-298522" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">BirGn</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <table class="scale-center-both" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="160" bgcolor="#fcf99b" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/nbvnvbnvbnpngbdffec.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim52" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Ba_lam1_ ay1 Alarm Veriyor</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>0zmir de Ba_lam1_ ay1'n1n k1rm1z1 renge brnmesi endi_e yaratt1. Blgedeki Grdes Nikel Madeni 0_letmesi ve dier i_letmeler evreye byk zarar veriyor. Getiimiz y1llarda nikel i_letmesinin tankerlerinin yola devrilmesi nedeniyle tonlarca slfrik asidin topraa dkldn hat1rlatmakta fayda var. Buna ramen sz konusu i_letmenin kapasite art1_1yla slfrik asit fabrikas1 yapmak istemesi kabul edilemez.</p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="30">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" class="scale-center-bottom summernote-air" align="left"><p>29 Nisan 2020 </p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="10">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d2"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://www.dokuzeylul.com/guncel/baslamis-cayi-nda-kirlilik-alarmi-h165862.html" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d2">Dokuz Eyll</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="48" data-kategori="diger" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale-center-both" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_probold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 37px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p><b>Tokat Yamurlu Ky'ne yap1laca1 renilen ta_ oca1na tepki</b></p></td> </tr> <tr><td style="font-size:1px" height="5">&nbsp;</td></tr> <tr> <td> <table class="scale" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="bottom12" align="left"> <img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/dsfsdfpng3904d1.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display: inline-block; max-width: 260px; border-radius: 2px;" id="resim53" class="" width="260" border="0"> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="scale" width="260" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr><td style="font-size: 1px;" height="3">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="summernote-air" style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 27px; color: rgb(68, 68, 68);" align="left"><p>Tokat ta&nbsp; Yamurlu Ky'ne yap1laca1 renilen ta_ oca1na tepki&nbsp; gsteren Yamurlu Ky muhtar1 Ali 0peki, ky halk1yla beraber ya_am alanlar1na yap1lan mdahaleye kar_1 topyekun mcadele vereceklerini belirtti.</p><p>29 Nisan 2020<br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size:1px" height="15">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="left"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="left"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 10px; padding-right: 10px;" height="20" align="center"> <a href="https://gazetemanifesto.com/2020/tokat-yagmurlu-koyune-yapilacagi-ogrenilen-tas-ocagina-tepki-352427/" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Gazete Manifesto</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td height="20">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="62" data-kategori="diger" class="ui-droppable ui-droppable-hover sec" style="margin-top: 20px; opacity: 1;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="background-image: url(&quot;http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/ekran_goruntusu__20200504_061759pngbb5cca.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-color: rgb(57, 76, 82);" id="arkaplan0" height="310" bgcolor="#394c52" background="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/ekran_goruntusu__20200504_061759pngbb5cca.png"> <!--[if gte mso 9]> <v:rect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" fill="true" stroke="false" style="width:620px;height:290px;"> <v:fill type="tile" src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/ekran_goruntusu__20200504_061759pngbb5cca.png" color="#7bceeb" ></v:fill> <v:textbox style="v-text-anchor:middle;" inset="0,0,0,0"> <![endif]--> <table class="scale-center-both" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="summernote-air ozelrenk" style="font-family: &quot;source_sans_prosemibold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 55px; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; line-height: 55px;" align="center">&nbsp;<br></td> </tr> <tr> <td class="summernote-air ozelrenk" style="font-family: &quot;source_sans_prosemibold&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 55px; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; line-height: 55px;" align="center">&nbsp; <span style="font-size:18px;font-weight:normal;"><br></span> </td> </tr> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> <tr data-delete="d1"> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: #666666;" class="scale-center-bottom" align="center"> <table class="buton" style="background-color: rgb(24, 136, 228); border-radius: 5px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#1888e4" align="center"> <tbody> <tr> <td style="font-family:'source_sans_proregular', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: #FFFFFF; line-height: 35px!important; padding-left: 25px; padding-right: 25px;" height="45" align="center"> <a href="https://youtu.be/l89fRAye0BU" class="buton_yazi" style="text-decoration: none; color: #FFFFFF" data-delete="d1">Bltenimizi ayr1ca Youtube kanal1m1zdan da izleyebilirsiniz.</a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="1">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> <!--[if gte mso 9]> </v:textbox> </v:rect> <![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="23" class="ui-droppable" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="acikarkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="scale-center-both" align="center"> <a href="https://polenekoloji.org" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/m_5eaef32646f97400012e5a1e/images/polenekolojiisimpng15269a.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" style="display:block;width:560px;" class="reset" id="resim54" width="560" border="0"></a> </td> </tr> <tr><td height="25">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="36" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="sosyal arkaplanrenk" data-tip="1" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="sosyal_arkaplan" style="background-color: rgb(24, 136, 228);" bgcolor="#1888e4"> <table style="margin:auto!important;" class="scale-center-both" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="48">&nbsp;</td></tr> <tr class="sosyal_container sosyal_edit"><td style="width:10px !important;" width="10"></td><td style="width:34px !important;" class="row_facebook sosyal_icon" width="34"><a href="https://facebook.com/polenekoloji"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/template/images/social/light_round/facebook.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" data-file="facebook.png" style="width:34px;" id="resim55" width="34"></a></td><td style="width:10px !important;" class="row_facebook" width="10"></td><td style="width:34px !important;" class="row_twitter sosyal_icon" width="34"><a href="https://twitter.com/polenekoloji"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/template/images/social/light_round/twitter.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" data-file="twitter.png" style="width:34px;" id="resim56" width="34"></a></td><td style="width:10px !important;" class="row_twitter" width="10"></td><td style="width:34px !important;" class="row_youtube sosyal_icon" width="34"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCCpoM6rBbafACkfqwbbIrUg"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/template/images/social/light_round/youtube.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" data-file="youtube.png" style="width:34px;" id="resim57" width="34"></a></td><td style="width:10px !important;" class="row_youtube" width="10"></td><td style="width:34px !important;" class="row_instagram sosyal_icon" width="34"><a href="https://instagram.com/polenekoloji"><img src="http://useinbox-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/template/images/social/light_round/instagram.png" alt="04/20-Ayl1k Ekoloji Haberleri Blteni" data-file="instagram.png" style="width:34px;" id="resim58" width="34"></a></td><td style="width:10px !important;" class="row_instagram" width="10"></td></tr> <tr><td height="48">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="8" class="ui-droppable" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="altbilgi" style="background-color: rgb(24, 136, 228);" bgcolor="#1888e4"> <table class="scale-center-both" width="560" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr><td height="18">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="font-family: &quot;source_sans_proregular&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 27px; color: rgb(255, 255, 255);" class="summernote-air altbilgi_yazi" align="center"><p><span style="font-size: 18px;">bilgi@polenekoloji.org - polenekoloji@gmail.com</span></p><p><a href="https://www.polenekoloji.org/polen-ekoloji-manifestosu/" style="color: rgb(27, 26, 60);"><span style="font-size: 18px;">Marksist bir ekoloji hareketi iin.</span></a><span style="font-size: 18px;">.. Bize </span><font color="#D6EFD6"><a href="https://polenekoloji.org/kunye" style="color: rgb(27, 26, 60);"><span style="font-size: 18px;">ula_1n</span></a></font><br></p></td> </tr> <tr><td style="font-size: 1px;" height="15">&nbsp;</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table><table data-id="30" class="ui-droppable" style="margin-top: 0px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" bgcolor="#fcf99b"> <table class="scale" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="arkaplanrenk" style="background-color: rgb(252, 249, 155);" height="42" bgcolor="#fcf99b"> &nbsp; </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table></body> </html>